AVISO LEGAL E CONDICIÓNS XERAIS DE USO

 

www.murallondeson.com

I. INFORMACIÓN GENERAL

En cumprimento do deber de información previsto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE), do 11 de xullo, a continuación indícanse os seguintes datos de información xeral deste sitio web:

A titularidade deste sitio web, www.murallondeson.com, (en diante, Web) correspóndelle a: ASOCIACIÓN FESTIBANDEIRA, co NIF: G16815995 e inscrita en: Rexistro Central de Asociacións cos seguintes datos rexistrais: 2021/24820-1 , cuxo representante é: , e cuxos datos de contacto son:

Enderezo: RÚA VISTA ALEGRE 16 CASA CULTURAL BANDEIRA, 36570, BANDEIRA

Teléfono de contacto: 98658550

Email de contacto: murallondeson@gmail.com

II. TERMOS E CONDICIONES XERAIS DE USO

O obxeto das condicións: O Sitio Web

As presentes Condicións Xerais de Uso (en diante, Condicións) teñen como finalidade regular o acceso e uso do Sitio Web. Para os efectos das presentes Condicións, entenderase polo Sitio Web: o aspecto exterior das interfaces de pantalla, tanto estática como dinámicamente, é dicir, a árbore de navegación; e todos os elementos integrados tanto nas interfaces de pantalla como na árbore de navegación (en diante, Contidos) e todos aqueles servizos ou recursos en liña que, no seu caso, se ofrezan aos Usuarios (en diante, Servizos).

Murallón de Son resérvase o dereito a modificar, en calquera momento e sen previo aviso, a presentación e configuración do Sitio Web e dos Contidos e Servizos que nel poidan incluírse. O Usuario recoñece e acepta que en calquera momento Murallón de Son poderá interromper, desactivar e/ou cancelar calquera destes elementos que estean integrados no Sitio Web ou o acceso aos mesmos.

O acceso ao Sitio Web por parte do Usuario é gratuíto e, por norma xeral, é gratuíto sen que o Usuario teña que aportar contraprestación para poder desfrutar del, salvo no relativo ao custo de conexión a través da rede de telecomunicacións facilitada polo acceso. provedor contratado polo Usuario.

A utilización de calquera dos Contidos ou Servizos do Sitio Web poderá realizarse mediante a subscrición ou rexistro previo do Usuario.

O Usuario

O acceso, navegación e uso do Sitio Web, así como dos espazos habilitados para interactuar entre os Usuarios, e o Usuario e Murallón de Son, tales como espazos de comentarios e/ou blogs, confire a condición de Usuario, para o que se recollen todas as Condicións. aquí establecidos, así como as súas posteriores modificacións, acéptanse desde o momento en que se inicie a navegación polo Sitio Web, sen prexuízo da aplicación da correspondente normativa legal preceptiva no seu caso. Dada a relevancia do anterior, recoméndase ao Usuario a súa lectura cada vez que visite o Sitio Web.

A Web do Murallón de Son ofrece unha gran variedade de información, servizos e datos. O Usuario asume a súa responsabilidade de facer un uso correcto do Sitio Web. Esta responsabilidade estenderase a:

  • Un uso da información, Contidos e/ou Servizos e datos ofrecidos por Murallón de Son sen que sexa contrario ao disposto nestas Condicións, a Lei, a moral ou a orde pública, ou que de calquera outra forma poida causar lesión dos dereitos. de terceiros ou o funcionamento do sitio web.
  • A veracidade e licitude da información facilitada polo Usuario nos formularios expedidos por Murallón de Son para o acceso a determinados Contidos ou Servizos ofrecidos polo Sitio Web. En todo caso, o Usuario comunicará inmediatamente a Murallón de Son calquera feito que permita o uso indebido da información rexistrada nos devanditos formularios, tales como, pero non só, o roubo, extravío ou acceso non autorizado a identificadores e/ou contrasinais, co fin de proceder á súa inmediata cancelación.

Murallón de Son resérvase o dereito a retirar todos aqueles comentarios e achegas que atenten contra a lei, o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, de spam, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública. ou que, ao seu xuízo, non sexan aptas para a súa publicación.

En todo caso, Murallón de Son non será responsable das opinións expresadas polos Usuarios a través de comentarios ou outras ferramentas de blogs ou participación que poidan existir.

O mero acceso a esta Web non implica o establecemento de ningún tipo de relación comercial entre Murallón de Son e o Usuario.

O Usuario declara ser maior de idade e ter capacidade xurídica suficiente para estar obrigado polas presentes Condicións. Polo tanto, esta Web do Murallón de Son non está dirixida a menores. Murallón de Son declina calquera responsabilidade polo incumprimento deste requisito.

III. ACCESO E NAVEGACIÓN NO SITIO WEB: EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

Murallón de Son non garante a continuidade, dispoñibilidade e utilidade do Sitio Web, nin dos Contidos ou Servizos. Murallón de Son fará todo o posible para o bo funcionamento do Sitio Web, non obstante, non se fai responsable nin garante que o acceso a este Sitio Web non sexa ininterrompido nin exento de erros.

Tampouco se fai responsable nin garante que os contidos ou software ao que se pode acceder a través deste Sitio Web estean libres de erros ou causen danos no sistema informático (software e hardware) do Usuario. En ningún caso Murallón de Son será responsable das perdas, danos ou prexuízos de calquera tipo derivados do acceso, navegación e uso do Sitio Web, incluídos, a título enunciativo e non limitativo, os ocasionados aos sistemas informáticos ou os ocasionados pola introdución do virus.

Murallón de Son tampouco se fai responsable dos danos que se poidan ocasionar aos usuarios polo uso indebido desta Web. En particular, non se fai responsable en ningún caso das caídas, interrupcións, faltas ou defectos das telecomunicacións que se poidan producir.

IV. POLÍTICA DE ENLACES

Infórmase de que o Sitio Web Murallón de Son pon ou poderá poñer a disposición dos Usuarios medios de ligazón (como, entre outros, enlaces, banners, botóns), directorios e buscadores que permitan aos Usuarios acceder a sitios web pertencentes e/ou xestionados por terceiros. festas.

A instalación destes enlaces, directorios e buscadores no Sitio Web ten como finalidade facilitar aos Usuarios a busca e o acceso á información dispoñible en Internet, sen que se considere unha suxestión, recomendación ou invitación para visitalos.

Murallón de Son non ofrece nin comercializa, por si mesmo ou a través de terceiros, os produtos e/ou servizos dispoñibles nos devanditos sitios enlazados.

Así mesmo, non garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade dos sitios alleos á súa propiedade aos que se poida acceder a través dos enlaces.

Murallón de Son en ningún caso revisará nin controlará o contido doutros sitios web, nin aproba, examina ou avala os produtos e servizos, contidos, ficheiros e calquera outro material dos citados sitios enlazados.

Murallón de Son non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos que se poidan ocasionar polo acceso, uso, calidade ou licitude dos contidos, comunicacións, opinións, produtos e servizos dos sitios web non xestionados por Murallón de Son e que estean enlazados neste. Sitio web.

O Usuario ou terceiro que realice un hipervínculo desde unha páxina web doutro sitio web distinto ao sitio web do Murallón de Son deberá saber que:

Non está permitida a reprodución —total ou parcial— de ningún dos Contidos e/ou Servizos do Sitio Web sen a autorización expresa de Murallón de Son.

Tampouco está permitida ningunha declaración falsa, inexacta ou incorrecta sobre o Sitio Web de Murallón de Son, nin sobre os seus Contidos e/ou Servizos.

A excepción do hiperenlace, o sitio web no que se estableza dito hiperenlace non conterá ningún elemento deste sitio web, protexido como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, salvo autorización expresa de Murallón de Son.

O establecemento do hiperenlace non implicará a existencia de relacións entre Murallón de Son e o propietario do sitio web desde o que se realice, nin o coñecemento e aceptación por parte de Murallón de Son dos contidos, servizos e/ou actividades ofertados no devandito sitio web, e viceversa.

V. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Murallón de Son por si ou como cesionario, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do Sitio Web, así como dos elementos nel contidos (a título enunciativo e non exhaustivo, imaxes, son, audio, vídeo, software). ou textos, marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais empregados, programas informáticos necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.). Serán, polo tanto, obras protexidas como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, sendolles de aplicación tanto a normativa española e comunitaria nesta materia, como os tratados internacionais relacionados na materia e subscritos por España.

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto na Lei de Propiedade Intelectual, queda expresamente prohibida a reprodución, distribución e comunicación pública, incluída a modalidade de posta á súa disposición, de todo ou parte dos contidos deste sitio web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de Murallón de Son.

O Usuario comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial de Murallón de Son. Podes visualizar os elementos do Sitio Web ou mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do teu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre que sexa exclusivamente para o teu uso persoal. Non obstante, o Usuario non poderá eliminar, alterar ou manipular ningún dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no Sitio Web.

No caso de que o Usuario ou terceiro considere que algún dos Contidos do Sitio Web supón unha vulneración dos dereitos de protección da propiedade intelectual, deberá comunicalo inmediatamente a Murallón de Son a través dos datos de contacto no apartado de INFORMACIÓN XERAL deste Aviso Legal. e Condicións Xerais de Uso.

VI. ACCIÓNS LEGAIS, LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN

Murallón de Son resérvase a facultade de presentar as accións civís ou penais que considere necesarias pola utilización indebida do Sitio Web e dos Contidos, ou polo incumprimento das presentes Condicións.

A relación entre o Usuario e Murallón de Son rexerase pola normativa vixente e aplicable no territorio español. De xurdir calquera controversia en relación coa interpretación e/ou aplicación das presentes Condicións, as partes someterán os seus conflitos á xurisdición ordinaria, someténdose aos xuíces e tribunais correspondentes segundo a lei.

Separador ondulado

Al seguir navegando se almacenan cookies que permiten que tu experiencia de navegación sea más fluida. Leer másplugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies