CONDICIÓNS XERAIS DE VENDA

www.murallondeson.com

1. INFORMACIÓN XERAL

A titularidade deste sitio web www.murallondeson.com, (en diante Páxina web) corre a cargo de: ASOCIACIÓN FESTIBANDEIRA, co NIF: G16815995 e inscrita en: Rexistro Central de Asociacións; e cuxos datos de rexistro son: 2021/24820-1, e cuxos datos de contacto son:

Enderezo: RÚA VISTA ALEGRE 16 CASA CULTURAL BANDEIRA, 36570, BANDEIRA

Teléfono de contacto: 986585550

Correo electrónico de contacto: murallondeson@gmail.com

Este documento (así como outros documentos aquí mencionados) regula as condicións que rexen o uso deste sitio web (www.murallondeson.com) e a compra ou adquisición de produtos e/ou servizos nel (en diante, Condicións).

Para os efectos das presentes Condicións, enténdese que a actividade que Murallón de Son desenvolve a través do Sitio Web inclúe:

Ademais da lectura destas Condicións, antes de acceder, navegar e/ou utilizar esta páxina web, o Usuario deberá ter lido o Aviso Legal e as Condicións Xerais de Uso, incluíndo a política de cookies, e a política de privacidade e privacidade protección de datos de Murallón. de Son. Ao utilizar este Sitio Web ou realizar e/ou solicitar a adquisición dun produto e/ou servizo a través del, o Usuario comprométese a vincularse polas presentes Condicións e por todo o anteriormente mencionado, polo que se non está de acordo con todo, deberá non use este sitio web.

Así mesmo, infórmase de que estas Condicións poderían ser modificadas. O Usuario é responsable de consultalos cada vez que acceda, navegue e/ou utilice o Sitio Web, xa que serán de aplicación aquelas que estean en vigor no momento en que se solicite a adquisición de produtos e/ou servizos.

Para todas as dúbidas que o Usuario poida ter en relación coas Condicións, pode poñerse en contacto co titular mediante a información de contacto indicada anteriormente ou, no seu caso, mediante o formulario de contacto.

2. O USUARIO

O acceso, navegación e uso do Sitio Web confire a condición de Usuario (en diante, indistintamente, individualmente como Usuario ou conxuntamente como Usuarios), polo que, desde o inicio da navegación no Sitio Web, todas as Condicións aquí establecidas, como así como as súas posteriores modificacións, sen prexuízo da aplicación das normas legais preceptivas correspondentes no seu caso.

O Usuario asume a responsabilidade do correcto uso do Sitio Web. Esta responsabilidade estenderase a:

 • Facer uso deste sitio web só para realizar consultas e compras ou adquisicións legalmente válidas.
 • Non realice ningunha compra falsa ou fraudulenta. Se se puidese considerar razoablemente que se realizou unha compra destas características, poderíase cancelar e informar ás autoridades competentes.
 • Proporcionar datos de contacto veraces e lícitos, por exemplo, enderezo de correo electrónico, enderezo postal e/ou outros datos (ver Aviso Legal e Condicións Xerais de Uso).

O Usuario declara ser maior de 18 anos e ter capacidade legal para celebrar contratos a través deste Sitio Web.

O Sitio Web está dirixido principalmente a Usuarios residentes en España. Murallón de Son non garante que o Sitio Web cumpra as leis doutros países, nin total nin parcialmente. Murallón de Son declina toda responsabilidade que poida derivarse do devandito acceso, nin garante envíos ou prestacións de servizos fóra de España.

O Usuario poderá formalizar, á súa elección, con Murallón de Son o contrato de compravenda dos produtos e/ou servizos desexados en calquera dos idiomas nos que as presentes Condicións estean dispoñibles neste Sitio Web.

3. PROCESO DE COMPRA OU ADQUISICIÓN

Os usuarios poden mercar no Sitio Web polos medios e formularios establecidos. Deberán seguir o procedemento de compra e/ou adquisición en liña de www.murallondeson.com, durante o cal se poden seleccionar varios produtos e/ou servizos e engadir ao carro, cesta ou espazo de compra final e, finalmente, premer en: «CONTINUAR»

Así mesmo, o Usuario deberá cubrir e/ou verificar a información que se lle solicite en cada paso, aínda que, durante o proceso de compra, antes de realizar o pagamento, os datos de compra poden ser modificados.

A continuación, o Usuario recibirá un correo electrónico confirmando que Murallón de Son recibiu o seu pedido ou solicitude de compra e/ou prestación do servizo, é dicir, a confirmación do pedido. E, no seu caso, tamén se lle informará por correo electrónico cando se envíe a súa compra.

Unha vez concluído o procedemento de compra, o Usuario acepta que o Sitio Web xere unha factura electrónica que será enviada ao Usuario por correo electrónico. Así mesmo, o Usuario poderá, se así o desexa, obter copia da súa factura en papel, solicitándoa a Murallón de Son a través dos espazos de contacto da Web ou a través dos datos de contacto facilitados.

O Usuario recoñece ter coñecemento, no momento da compra, de determinadas condicións particulares de venda que afectan ao produto e/ou servizo de que se trate e que se amosan xunto coa presentación ou, no seu caso, unha imaxe desta na súa páxina. o Sitio Web, indicando, a título enunciativo, pero non exhaustivo, e atendendo a cada caso: denominación, prezo, compoñentes, peso, cantidade, cor, detalles dos produtos, ou características, a forma en que se levarán a cabo e /ou o custo dos beneficios; e recoñece que a execución da orde de compra ou adquisición materializa a plena e plena aceptación das condicións particulares de venda aplicables a cada caso.

As comunicacións, ordes de compra e pagamentos que interveñan durante as transaccións realizadas no Sitio Web poderían arquivarse e conservarse nos rexistros informáticos de Murallón de Son co fin de constituír un medio de proba das transaccións, en todo caso, respectando a razoable seguridade. as condicións e as leis e regulamentos vixentes que sexan de aplicación ao respecto, e en particular de conformidade co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas en materia de o tratamento dos datos de carácter persoal e a libre circulación destes datos (RGPD) e a Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais, e os dereitos que asisten aos usuarios de acordo coa privacidade. política deste sitio web.

4. DISPONIBILIDADE

Todos os pedidos de compra que reciba Murallón de Son a través do Sitio Web están suxeitos á dispoñibilidade dos produtos e/ou a que ningunha circunstancia ou causa de forza maior (cláusula novena destas Condicións) afecte á súa subministración e/ou prestación de servizos. No caso de existir dificultades na subministración de produtos ou de non existir produtos en stock, Murallón de Son comprométese a poñerse en contacto co Usuario e reintegrarlle calquera cantidade que puidese aboar en concepto de cantidade. Isto será igualmente aplicable nos casos en que a prestación dun servizo resulte imposible.

5. PREZOS E PAGO

Os prezos que aparecen no Sitio Web son os definitivos, en euros (€) e inclúen impostos, salvo que por esixencias legais, especialmente no relativo ao IVE, se indique e aplique unha cuestión diferente.

Non obstante, e salvo indicación en contrario, os prezos dos artigos ofrecidos exclúen os gastos de envío, nos que se poidan incorrer, que se sumarán ao importe total debido no momento de xestionar o procedemento de envío por parte do Usuario, e onde este consultará a disposición dispoñible. métodos e custos de envío e elixe libremente o que máis lle conveña.

En ningún caso o Sitio Web engadirá custos adicionais ao prezo dun produto ou servizo de forma automática, senón só aqueles que o Usuario teña seleccionado e elixido de forma voluntaria e libre.

Os prezos poden cambiar en calquera momento, pero os posibles cambios non afectarán aos pedidos ou compras para os que o Usuario xa recibiu unha confirmación de pedido.

Os medios de pago aceptados serán: tarxeta de crédito ou débito, e PayPal

Murallón de Son utiliza todos os medios para garantir a confidencialidade e seguridade dos datos de pago transmitidos polo Usuario durante as transaccións a través do Sitio Web. Como tal, o sitio web utiliza un sistema de pago seguro SSL (Secure Socket Layer).

As tarxetas de crédito estarán sometidas a comprobacións e autorizacións por parte da entidade bancaria emisora, se a devandita entidade non autoriza o pagamento, Murallón de Son non se fará responsable de ningún atraso ou falta de entrega e non poderá formalizar ningún contrato co Usuario.

Unha vez que Murallón de Son reciba a orde de compra do Usuario a través do Sitio Web, realizarase unha preautorización na tarxeta correspondente para garantir que hai fondos suficientes para completar a transacción. O cargo na tarxeta realizarase no momento en que se remita ao Usuario a confirmación do envío e/ou a confirmación do servizo prestado na forma e, se é o caso, no lugar establecido.

Se o método de pago é PayPal, o cargo realizarase no momento en que Murallón de Son remita ao Usuario unha confirmación da orde de compra ou adquisición de produtos e/ou servizos.

En todo caso, ao facer clic en «» o Usuario confirma que a forma de pago utilizada é a súa.

6. ENTREGA

Nos casos en que proceda realizar a entrega física do ben contratado, as entregas realizaranse no ámbito do seguinte territorio: España (Península e Baleares)

Salvo naqueles casos nos que concorran circunstancias imprevistas ou extraordinarias ou, se é o caso, derivadas da personalización dos produtos, a orde de compra consistente nos produtos que figuran en cada confirmación de compra entregarase no prazo indicado no Sitio Web segundo o método de envío seleccionado polo Usuario e, en todo caso, nun prazo máximo de 30 días naturais desde a data de confirmación do pedido.

Se por algún motivo, imputable a ela, Murallón de Son non puidese cumprir a data de entrega, poñerase en contacto co Usuario para informarlle desta circunstancia e este poderá optar por continuar coa compra establecendo unha nova data de entrega ou cancelar o pedido con reembolso total do prezo pagado. En todo caso, as entregas a domicilio realízanse en días laborables.

Se resultase imposible entregar o pedido por ausencia do Usuario, o pedido poderá ser devolto ao almacén. Non obstante, o transportista deixaría un aviso explicando onde está o pedido e como telo entregado de novo.

Se o Usuario non vai estar no lugar de entrega na franxa horaria acordada, deberá poñerse en contacto con Murallón de Son para concertar a entrega noutro día.

No caso de que transcorresen 30 días desde que o seu pedido estea dispoñible para a súa entrega, e este non fose entregado por causas non imputables a Murallón de Son, Murallón de Son entenderá que o Usuario desexa desistir do contrato e será considerado. rematado. Como consecuencia da resolución do contrato, todos os pagos recibidos do Usuario serán devoltos, agás os gastos adicionais derivados da elección do propio Usuario dun método de entrega distinto do método de entrega ordinario menos custoso ofrecido polo Sitio Web. atraso indebido e, en todo caso, no prazo máximo de 14 días naturais desde a data en que o contrato se considere extinguido.

Non obstante, o Usuario deberá ter en conta que o transporte derivado da resolución pode ter un custo adicional repercutible.

Para os efectos destas Condicións, entenderase que a entrega se produciu ou que o pedido foi entregado no momento en que o Usuario ou un terceiro indicado polo Usuario adquira a posesión material dos produtos, o que será acreditado por a sinatura do recibo do pedido no enderezo de entrega acordado.

Os riscos que poidan derivarse dos produtos correrán a cargo do Usuario desde o momento da entrega. O Usuario adquire a titularidade dos produtos cando Murallón de Son reciba o pagamento íntegro de todas as cantidades adeudadas en relación coa compra ou adquisición realizada, incluídos os gastos de envío, ou no momento da entrega, se se produce nun momento posterior á recepción íntegra de a cantidade que deberá aboar Murallón de Son.

De conformidade co disposto na Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE), as ordes de compra para entrega e/ou prestación entenderanse situadas no territorio de aplicación do IVE español se o domicilio de entrega é en territorio español agás Canarias, Ceuta e Melilla. O tipo de IVE aplicable será o legalmente vixente en cada momento en función do concepto concreto de que se trate.

7. MEDIOS TÉCNICOS PARA CORRIXIR ERROS

Infórmase ao Usuario de que no caso de que detecte que se produciu un erro ao introducir os datos necesarios para tramitar a súa solicitude de compra no Sitio Web, poderá modificalo dirixíndose a Murallón de Son a través dos espazos de datos de contacto habilitados no Sitio Web. , e, se é o caso, a través dos habilitados para contactar co servizo de atención ao cliente, e/ou utilizando os datos de contacto previstos na cláusula primeira (Información Xeral). Así mesmo, esta información tamén poderá ser corrixida polo Usuario a través do seu espazo de conexión persoal ao Sitio Web.

En todo caso, o Usuario, antes de premer en «», ten acceso ao espazo, carro ou cesta onde se anotan as súas solicitudes de compra e pode realizar modificacións.

Do mesmo xeito, remítese ao Usuario que consulte o Aviso Legal e as Condicións Xerais de Uso e, en concreto, a Política de Privacidade para obter máis información sobre como exercer o seu dereito de rectificación segundo o establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos de carácter persoal e á libre circulación destes datos (RGPD) e na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. e garantía dos dereitos dixitais.

8. DEVOLUCIÓNS

Nos casos en que o Usuario adquira produtos no Sitio Web do propietario ou a través do mesmo, está asistido por unha serie de dereitos, que se enumeran e describen a continuación:

Dereito de retirada

O Usuario, como consumidor e usuario, realiza unha compra no Sitio Web e, polo tanto, ten dereito a retirar a devandita compra nun prazo de 14 días naturais sen necesidade de xustificación.

Este prazo de desistimento caducará aos 14 días naturais contados a partir do día en que o Usuario ou un terceiro autorizado por este, distinto do transportista, adquira a posesión material dos bens adquiridos na páxina web do Murallón de Son ou no caso de que os bens que realicen. o seu pedido son entregados por separado, 14 días naturais contados a partir do día en que o Usuario ou un terceiro autorizado por el, distinto do transportista, adquiriu a posesión material do último daqueles bens que compoñían o mesmo pedido de compra, ou no caso no caso de contrato de servizos, 14 días naturais contados desde o día da celebración do contrato.

Para exercer este dereito de desistimento, o Usuario deberá comunicar a súa decisión a Murallón de Son. Poderá facelo, se é o caso, a través dos espazos de contacto habilitados no Sitio Web.

O Usuario, independentemente do medio que elixa para comunicar a súa decisión, deberá manifestar de forma clara e inequívoca que é a súa intención de desistir do contrato de compravenda. En todo caso, o Usuario poderá utilizar o modelo de formulario de desistimento que Murallón de Son pon á súa disposición como anexo ás presentes Condicións, non obstante o seu uso non é obrigatorio.

Para cumprir co prazo de desistimento, abonda con que a comunicación que exprese de forma inequívoca a decisión de desistimento se envíe antes do vencemento do prazo correspondente.

En caso de desistimento, Murallón de Son reembolsará ao Usuario todos os pagos recibidos, incluídos os gastos de envío (a excepción dos custos adicionais elixidos polo Usuario para un método de envío distinto ao menos custoso ofrecido no Sitio Web), sen que se produza ningún tipo indebido. atraso e, en todo caso, nun prazo máximo de 14 días naturais contados desde a data en que se comunique a Murallón de Son a decisión do Usuario de desistir.

Murallón de Son reembolsará ao Usuario mediante o mesmo método de pago utilizado para realizar a transacción de compra inicial. Este reembolso non xerará ningún custo adicional para o Usuario. Non obstante, Murallón de Son poderá reter o devandito reembolso ata que reciba os produtos ou artigos da compra, ou ata que o Usuario presente o xustificante da súa devolución, segundo a condición que se cumpra antes.

O Usuario pode devolver ou enviar os produtos a Murallón de Son en:

E deberá facelo sen dilacións indebidas e, en todo caso, no prazo máximo de 14 días naturais contados desde a data en que Murallón de Son fose informado da resolución de desistencia.

O Usuario recoñece saber que debe asumir o custo directo da devolución (transporte, entrega) dos bens, se se producise. Así mesmo, será responsable da diminución de valor dos produtos derivada de manipulacións distintas á necesaria para establecer a natureza, características e funcionamento da mercadoría.

O Usuario recoñece saber que debe asumir o custo directo da devolución (transporte, entrega) dos bens, se se producise. Así mesmo, será responsable da diminución de valor dos produtos derivada de manipulacións distintas á necesaria para establecer a natureza, características e funcionamento da mercadoría.

O Usuario recoñece coñecer que existen excepcións ao dereito de desistimento, tal e como recolle o artigo 103 do Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios e outros complementarios. leis. A modo de exemplo, e non de xeito exhaustivo, sería o caso de: produtos personalizados; produtos que poden deteriorarse ou caducar rapidamente; CD/DVD de música ou vídeo sen envolver como selados de fábrica; produtos que por razóns de hixiene ou saúde estean precintados e descintados despois do parto.

Neste mesmo sentido, réxese a prestación dun servizo que o Usuario puidese contratar neste Sitio Web, xa que esta mesma Lei establece que o Dereito de desistimento non asistirá aos Usuarios cando a prestación do servizo estea totalmente executada, ou cando se iniciada. , co consentimento expreso do consumidor e usuario e co seu recoñecemento de ter coñecemento de que, unha vez executado na súa totalidade o contrato por Murallón de Son, perderá o seu dereito de desistimento.

En todo caso, non se procederá á devolución do produto se o produto foi utilizado máis aló da mera apertura do mesmo, de produtos que non se atopen nas mesmas condicións en que foron entregados ou que sufrisen algún dano con posterioridade á entrega.

Así mesmo, os produtos deberán devolverse utilizando ou incluíndo todos os seus embalaxes orixinais, instrucións e demais documentos que se acompañen, así como copia da factura de compra.:

Devolución de
produtos defectuosos ou erro de envío

Son todos aqueles casos nos que o Usuario considera que, no momento da entrega, o produto non se axusta ao establecido no contrato ou orde de compra, e que, polo tanto, debe poñerse en contacto con Murallón de Inmediatamente e avisalo. o desacordo existente (defecto/erro) polo mesmo medio ou utilizando os datos de contacto indicados no apartado anterior (Dereito de Renuncia).

A continuación, informarase ao Usuario sobre como proceder á devolución dos produtos, e estes, unha vez devoltos, serán examinados e informarase ao Usuario, nun prazo razoable, da devolución ou, no seu caso, da substitución dos mesmos. .

O reembolso ou substitución do produto realizarase coa maior brevidade posible e, en todo caso, no prazo de 14 días desde a data en que lle remitimos un correo electrónico confirmando que se procede á devolución ou substitución do artigo non conforme.

O importe aboado por aqueles produtos que sexan devoltos por un defecto, cando este efectivamente exista, devolverase na súa totalidade, incluídos os gastos de envío e os gastos en que o Usuario puidese incorrer para realizar a devolución. O reembolso realizarase polo mesmo medio de pago que utilizou o Usuario para pagar a compra.

En todo caso, respectaranse sempre os dereitos recoñecidos na lexislación vixente en cada momento ao Usuario, como consumidor e usuario.

Garantías

O Usuario, como consumidor e usuario, goza de garantías sobre os produtos que se poden adquirir a través deste Sitio Web, nos termos legalmente establecidos para cada tipo de produto, respondendo Murallón de Son, polo tanto, da falta de conformidade dos mesmos que manifesta. nun prazo de dous anos desde a entrega do produto.

Neste sentido, enténdese que os produtos son conformes ao contrato sempre que: se axusten á descrición realizada por Murallón de Son e posúan as calidades que nel se presentan; son adecuados para os usos aos que se destinan habitualmente produtos do mesmo tipo; e presentar a calidade e beneficios habituais dun produto do mesmo tipo e que se esperan fundamentalmente del. Cando non sexa o caso con respecto aos produtos entregados ao Usuario, o Usuario deberá proceder segundo se indica no apartado Devolución de produtos defectuosos ou erro de envío. Non obstante, algúns dos produtos que se comercialicen no Sitio Web poden ter características non homoxéneas sempre que se deriven do tipo de material co que foron fabricados e, polo tanto, formarán parte da apariencia individual do produto, e estes. non será un defecto.

Por outra banda, podería darse o caso de que o Usuario adquira no Sitio Web un produto dunha marca ou fabricado por un terceiro. Neste caso, e tendo en conta o Usuario que se trata dun produto defectuoso, tamén ten a posibilidade de poñerse en contacto coa marca ou fabricante responsable do produto para coñecer como exercer o seu dereito de garantía legal directamente contra este durante os dous anos seguintes á entrega dos devanditos produtos. Para iso, o Usuario deberá ter conservado toda a información relativa á garantía dos produtos.

9. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADE

Salvo disposición legal en contrario, Murallón de Son non se responsabilizará das seguintes perdas, independentemente da súa orixe:

 • Calquera perda que non fose atribuíble a ningún incumprimento por vostede;
 • Perdas empresariais (incluíndo a perda de beneficios, ingresos, contratos, aforros previstos, datos, perda de fondos de comercio ou gastos innecesarios realizados); ou de
 • Calquera outro prexuízo indirecto que non fose razoablemente previsible por ambas as partes no momento de formalizarse o contrato de venda dos produtos entre ambas as partes.

Do mesmo xeito, Murallón de Son tamén limita a súa responsabilidade nos seguintes supostos:

 • Murallón de Son aplica todas as medidas relacionadas coa visualización fiel do produto no Sitio Web, non obstante non se fai responsable das mínimas diferenzas ou inexactitudes que poidan existir por falta de resolución da pantalla, ou problemas de navegador que se poidan producir, uso ou outras destas características.
 • Murallón de Son actuará coa máxima dilixencia para poñer a disposición da empresa encargada do seu transporte o produto obxecto do pedido de compra. Non obstante, non se fai responsable dos danos derivados dun mal funcionamento do transporte, sobre todo por causas como folgas, retencións de estradas, e en xeral calquera outras propias do sector, que deriven en atrasos, perdas ou roubos do produto.
 • Avarías técnicas que, por causas fortuítas ou doutra índole, impidan o normal funcionamento do servizo a través de Internet. Falta de dispoñibilidade do Sitio Web por motivos de mantemento ou outros, que impida a dispoñibilidade do servizo. Murallón de Son pon todos os medios ao seu alcance para levar a cabo o proceso de compra, pagamento e envío/entrega dos produtos, non obstante declina toda responsabilidade por causas non imputables a ela, caso fortuíto ou forza maior.
 • Murallón de Son non se fará responsable do mal uso e/ou desgaste dos produtos que fosen empregados polo Usuario. Ao mesmo tempo, Murallón de Son non será responsable dunha devolución errónea que realice o Usuario. É responsabilidade do Usuario devolver o produto correcto.
 • Con carácter xeral, Murallón de Son non se fará responsable do incumprimento ou atraso no cumprimento dalgunha das obrigas asumidas, cando se deba a feitos alleos á súa razoable control, é dicir, por forza maior, podendo incluír, a modo de exemplo pero non exhaustivo:

o Folgas, peches patronais ou outras medidas de protesta.

o Conmoción civil, motín, invasión, ameaza ou ataque terrorista, guerra (declarada ou non) ou ameaza ou preparación para a guerra.

o Incendio, explosión, tormenta, inundación, terremoto, afundimento, epidemia ou calquera outra catástrofe natural.

o Imposibilidade de utilizar trens, barcos, avións, transporte a motor ou outros medios de transporte, públicos ou privados.

o Incapacidade para utilizar sistemas de telecomunicacións públicos ou privados.

o Actos, decretos, lexislacións, regulamentos ou restricións de calquera goberno ou autoridade pública.

Deste xeito, as obrigas quedarán suspendidas durante o período en que continúe a causa de forza maior, e Murallón de Son disporá dunha prórroga no prazo para cumprilas por un período de tempo igual á duración da causa de forza maior. . Murallón de Son utilizará todos os medios razoables para buscar unha solución que lle permita cumprir coas súas obrigas malia a causa de forza maior.

10. COMUNICACIÓNS E AVISOS ESCRITOS

Ao utilizar este Sitio Web, o Usuario acepta que a maioría das comunicacións con Murallón de Son son electrónicas (correo electrónico ou avisos publicados no Sitio Web).

A efectos contractuais, o Usuario comprométese a utilizar este medio electrónico de comunicación e recoñece que todos os contratos, notificacións, informacións e demais comunicacións que Murallón de Son envíe por vía electrónica cumpren os requisitos legais de ser por escrito. Esta condición non afectará os dereitos recoñecidos pola lei ao Usuario.

O Usuario poderá enviar notificacións e/ou comunicarse con Murallón de Son a través da información de contacto facilitada nestas Condicións e, no seu caso, a través dos espazos de contacto do Sitio Web.

Así mesmo, salvo estipulación en contrario, Murallón de Son poderá poñerse en contacto e/ou comunicalo ao Usuario por correo electrónico ou no enderezo postal indicado.

11. RENUNCIA

Non suporá a renuncia por parte de Murallón de Son a un dereito ou acción legal específico nin a falta de esixencia por parte de Murallón de Son do cumprimento estrito por parte do Usuario de ningunha das súas obrigas, nin tampouco a renuncia a outros dereitos ou accións derivados dun contrato ou das Condicións, nin exonerará ao Usuario do cumprimento das súas obrigas.

Non producirá efecto ningunha renuncia por parte de Murallón de Son a ningunha destas Condicións nin aos dereitos ou accións derivados dun contrato, salvo que se estableza expresamente que se trata dunha renuncia e se formalice e comunique ao Usuario por escrito.

12. NULIDAD

Se algunha destas Condicións fose declarada nula de pleno dereito por resolución firme ditada por autoridade competente, o resto das cláusulas seguirán vixentes, sen verse afectadas pola devandita declaración de nulidade.

13. ACUERDO COMPLETO

As presentes Condicións e calquera documento ao que nelas se faga referencia expresa constitúen a totalidade do acordo existente entre o Usuario e Murallón de Son en relación co obxecto de venda e substitúen a calquera outro pacto, acordo ou compromiso previo pactado verbalmente ou por escrito polo mesmo. pezas.

O Usuario e Murallón de Son recoñecen ter consentido a celebración dun contrato sen contar con ningunha declaración ou promesa realizada pola outra parte, salvo o expresamente mencionado nestas Condicións.

14. PROTECCIÓN DE DATOS

A información ou datos persoais que o Usuario facilite a Murallón de Son no transcurso dunha transacción no Sitio Web, serán tratados conforme ao disposto na Política de Privacidade ou protección de datos (contida, se é o caso, no Aviso Legal e Xeral. Condicións de uso). Ao acceder, navegar e/ou utilizar o Sitio Web, o Usuario consente o tratamento da devandita información e datos e declara que toda a información ou datos facilitados son certos.

15. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN

O acceso, navegación e/ou uso deste Sitio Web e os contratos de compra de produtos a través del rexeranse pola lexislación española.

Será sometida calquera controversia, problema ou desacordo que xurda ou estea relacionado co acceso, navegación e/ou uso do Sitio Web, ou coa interpretación e execución destas Condicións, ou cos contratos de compravenda entre Murallón de Son e o Usuario. á xurisdición non exclusiva dos xulgados e tribunais españois.

16. QUEIXAS E RECLAMACIONS

O Usuario poderá remitir a Murallón de Son as súas queixas, reclamacións ou calquera outro comentario que desexe facer a través da información de contacto facilitada ao inicio destas Condicións (Información Xeral).

Ademais, Murallón de Son dispón de formularios oficiais de reclamación a disposición dos consumidores e usuarios, que poderán solicitar a Murallón de Son en calquera momento, utilizando os datos de contacto que se indican ao comezo das presentes Condicións (Información Xeral).

Así mesmo, no caso de que na celebración deste contrato de compravenda xurda algún litixio entre Murallón de Son e o Usuario, o Usuario como consumidor poderá solicitar a resolución extraxudicial de litixios, de acordo co Regulamento (UE) 524/2013 do Parlamento e do Consello, do 21 de maio de 2013, sobre resolución de conflitos en liña en materia de consumo e polo que se modifica o Regulamento (CE) 2006/2004 e a Directiva 2009/22/CE. Podes acceder a este método a través da seguinte páxina web: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Copyright © 2022
Copyright © 2022
Separador ondulado

Al seguir navegando se almacenan cookies que permiten que tu experiencia de navegación sea más fluida. Leer másplugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies