POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO SITIO WEB

www.murallondeson.com

I. POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

Respectando o disposto na lexislación vixente, Murallón de Son (en diante, tamén Web) comprométese a adoptar as medidas técnicas e organizativas necesarias, segundo o nivel de seguridade axeitado ao risco dos datos recollidos.

Leis incorporadas nesta política de privacidade

Esta política de privacidade está adaptada á normativa española e europea vixente en materia de protección de datos persoais en Internet. En concreto, respecta as seguintes normas:

 • Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RGPD) .
 • Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais (LOPD-GDD).
 • Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (RDLOPD).
 • Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE).

Identidade do responsable do tratamento dos datos persoais

O responsable do tratamento dos datos persoais recollidos en Murallón de Son é: ASOCIACIÓN FESTIBANDEIRA, provista de NIF/CIF: G16815995 e inscrita en: Rexistro Central de Asociacións cos seguintes datos rexistrais: 2021/24820-1, cuxo representante é: (en diante, Controlador de datos). Os seus datos de contacto son os seguintes:

Enderezo: RÚA VISTA ALEGRE 16 CASA CULTURAL BANDEIRA, 36570, BANDEIRA

Teléfono de contacto: 986585550

Correo electrónico de contacto: murallondeson@gmail.com

Rexistro de Datos Persoais

En cumprimento do disposto no RGPD e na LOPD-GDD, informámoslle que os datos persoais recollidos por Murallón de Son, a través dos formularios ampliados nas súas páxinas, serán incorporados e serán tratados no noso ficheiro co fin de poder para facilitar, axilizar e cumprir os compromisos establecidos entre Murallón de Son e o Usuario ou o mantemento da relación establecida nos formularios que o Usuario cubra, ou para atender unha solicitude ou consulta do Usuario. Así mesmo, de conformidade co disposto no RGPD e na LOPD-GDD, salvo que resulte de aplicación a excepción prevista no artigo 30.5 do RGPD, leva un rexistro das actividades de tratamento que especifiquen, segundo os seus fins, as actividades de tratamento realizadas. e as demais circunstancias establecidas no RGPD.

Principios aplicables ao tratamento de datos persoais

O tratamento dos datos persoais do Usuario suxeitarase aos seguintes principios recollidos no artigo 5 do RGPD e nos artigos 4 e seguintes da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais:

 • Principio de licitude, lealdade e transparencia: será necesario en todo momento o consentimento do Usuario previo a unha información totalmente transparente sobre os fins para os que se recollen os datos persoais.
 • Principio de limitación da finalidade: os datos persoais recolleranse para fins específicos, explícitos e lexítimos.
 • Principio de minimización de datos: os datos persoais recollidos só serán estritamente necesarios en relación coas finalidades para as que se tratan.
 • Principio de exactitude: os datos persoais deben ser exactos e estar sempre actualizados.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: os datos persoais só se manterán de forma que permita a identificación do Usuario durante o tempo necesario para os fins do seu tratamento.
 • Principio de integridade e confidencialidade: os datos persoais serán tratados de forma que se garanta a súa seguridade e confidencialidade.
 • Principio de responsabilidade proactiva: o Responsable do Tratamiento será o responsable de velar polo cumprimento dos principios anteriores.

Categorías de datos persoais

As categorías de datos que se tratan en Murallón de Son son só datos identificativos. En ningún caso se tratan categorías especiais de datos persoais no sentido do artigo 9 do GDPR.

Base legal para o tratamento de datos persoais

A base legal para o tratamento dos datos persoais é o consentimento. Murallón de Son comprométese a obter o consentimento expreso e comprobable do Usuario para o tratamento dos seus datos persoais para unha ou varias finalidades concretas.

O Usuario terá dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento. Será tan doado retirar o consentimento como prestalo. Como norma xeral, a retirada do consentimento non condicionará o uso do Sitio Web.

Nas ocasións nas que o Usuario deba ou poida facilitar os seus datos a través de formularios para realizar consultas, solicitar información ou por motivos relacionados co contido do Sitio Web, se lle informará se é obrigatoria a cumprimentación dalgún deles, por ser imprescindibles para o correcto desenvolvemento da operación realizada.

Finalidades do tratamento ao que se destinan os datos persoais

Os datos persoais son recollidos e xestionados por Murallón de Son co fin de poder facilitar, axilizar e cumprir os compromisos establecidos entre o Sitio Web e o Usuario ou o mantemento da relación establecida nos formularios que este cubra ou para atender a un solicitude ou consulta.

Así mesmo, os datos poderán ser utilizados para unha finalidade comercial de personalización, operativa e estatística, e actividades propias do obxecto social de Murallón de Son, así como para a extracción, almacenamento de datos e estudos de mercadotecnia para adaptar os Contidos ofrecidos ao Usuario. así como mellorar a calidade, funcionamento e navegación do Sitio Web.

No momento en que se obteñan os datos persoais, o Usuario será informado sobre a finalidade ou finalidades concretas do tratamento ao que se utilizarán os datos persoais; é dicir, o uso ou usos que se lle vai dar á información recollida.

Períodos de conservación de datos persoais

Os datos persoais só se conservarán durante o tempo mínimo necesario para os fins do seu tratamento e, en todo caso, só durante o seguinte período: 18, ou ata que o Usuario solicite a súa supresión.

No momento en que se obteñan os datos persoais, o Usuario será informado sobre o período durante o que se conservarán os datos persoais ou, cando isto non sexa posible, os criterios empregados para determinar este período.

Destinatarios de datos personais

Os datos persoais do Usuario serán compartidos cos seguintes destinatarios ou categorías de destinatarios:

No caso de que o Responsable de Datos teña a intención de transferir datos persoais a un terceiro país ou organización internacional, no momento en que se obteñan os datos persoais, o Usuario será informado sobre o terceiro país ou organización internacional á que se realiza a transferencia. transferir os datos, así como a existencia ou inexistencia dunha decisión de adecuación da Comisión.

Datos persoais dos menores

Respectando o disposto nos artigos 8 do RGPD e 7 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e garantía dos dereitos dixitais, só os maiores de 14 anos poderán prestar o seu consentimento para o tratamento dos seus datos. datos persoais legalmente por Murallón de Son. Se se trata dun menor de 14 anos, para o tratamento será necesario o consentimento dos pais ou titores, que só se considerará lícito na medida en que estes o autoricen.

Segredo e seguridade dos datos persoais

Murallón de Son comprométese a adoptar as medidas técnicas e organizativas necesarias, segundo o nivel de seguridade adecuado ao risco dos datos recollidos, de forma que se garanta a seguridade dos datos persoais e se evite a súa destrución, perda ou alteración accidental. ilícito dos datos persoais transmitidos, conservados ou tratados doutra forma, ou a comunicación ou acceso non autorizado a ditos datos.

Non obstante, debido a que Murallón de Son non pode garantir a inexpugnabilidade de Internet nin a total ausencia de hackers ou outros que accedan fraudulentamente aos datos persoais, o Responsable comprométese a notificar ao Usuario sen dilacións indebidas cando se produza unha violación da seguridade dos datos persoais. que é susceptible de implicar un alto risco para os dereitos e liberdades das persoas físicas. Segundo o disposto no artigo 4 do RGPD, enténdese por violación da seguridade dos datos de carácter persoal toda violación da seguridade que ocasione a destrución, perda ou alteración accidental ou ilícita dos datos persoais transmitidos, almacenados ou tratados de calquera outra forma, ou a comunicación non autorizada. ou acceder a ditos datos.

Os datos persoais serán tratados como confidenciais polo Responsable do Tratamiento, que se compromete a informar e garantir mediante unha obriga legal ou contractual que dita confidencialidade é respectada polos seus empregados, asociados e calquera persoa á que faga accesible a información.

Dereitos derivados do tratamento de datos persoais

O Usuario dispón de Murallón de Son e poderá, polo tanto, exercer os seguintes dereitos recoñecidos no RGPD e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e garantía dos dereitos dixitais fronte ao Responsable:

 • Dereito de acceso: É o dereito do Usuario a obter confirmación de se Murallón de Son está tratando ou non os seus datos persoais e, de ser así, a obter información sobre os seus datos persoais concretos e o tratamento que Murallón de Son realizou ou realice. , así como, entre outras, a información dispoñible sobre a procedencia dos ditos datos e os destinatarios das comunicacións realizadas ou previstas dos mesmos.
 • Dereito de rectificación: É o dereito do Usuario a modificar os seus datos persoais que resulten inexactos ou, tendo en conta as finalidades do tratamento, incompletos.
 • Dereito de supresión («dereito ao esquecemento»): É dereito do Usuario, sempre que a lexislación vixente non estableza outra cousa, a obter a supresión dos seus datos persoais cando xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos ou tratados; o Usuario retirou o seu consentimento para o tratamento e este non ten outra base legal; o Usuario oponse ao tratamento e non existe outro motivo lexítimo para continuar co mesmo; os datos persoais foron tratados ilícitamente; os datos persoais deben ser eliminados en cumprimento dunha obriga legal; ou os datos persoais foron obtidos como consecuencia dunha oferta directa de servizos da sociedade da información a un menor de 14 anos. Ademais da supresión dos datos, o Responsable, tendo en conta a tecnoloxía dispoñible e o custo da súa aplicación, deberá adoptar as medidas razoables para informar aos responsables do tratamento dos datos persoais da solicitude do interesado de eliminar calquera ligazón a eses datos persoais. .
 • Dereito á limitación do tratamento: É o dereito do Usuario a limitar o tratamento dos seus datos persoais. O Usuario ten dereito a obter a limitación do tratamento cando impugna a exactitude dos seus datos persoais; o tratamento é ilegal; o Responsable xa non necesita os datos persoais, pero o Usuario os necesita para facer reclamacións; e cando o Usuario se opuxese ao tratamento.
 • Dereito á portabilidade dos datos: No caso de que o tratamento se realice por medios automatizados, o Usuario terá dereito a recibir os seus datos persoais do Responsable nun formato estruturado, de uso común e lexible por máquina, así como a transmitilos. a outro responsable do tratamento. Sempre que sexa tecnicamente posible, o controlador de datos transmitirá os datos directamente a ese outro controlador.
 • Dereito de oposición: É o dereito do Usuario a non levar a cabo o tratamento dos seus datos persoais ou a cesar o tratamento dos mesmos por parte de Murallón de Son.
 • Dereito a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente no tratamento automatizado, incluída a elaboración de perfís: É o dereito do Usuario a non ser obxecto dunha decisión individualizada baseada unicamente no tratamento automatizado dos seus datos persoais, incluída a elaboración de perfís, existente salvo que a lexislación vixente estableza outra cousa.

Así, o Usuario poderá exercer os seus dereitos mediante comunicación escrita dirixida ao Responsable coa referencia «RGPD-www.murallondeson.com», especificando:

 • Nome, apelidos do Usuario e copia do DNI. Nos casos en que se admita a representación, tamén será necesaria a identificación polo mesmo medio da persoa que representa ao Usuario, así como o documento acreditativo da representación. A fotocopia do DNI poderá ser substituída por calquera outro medio legalmente válido que acredite a identidade.
 • Solicitude cos motivos concretos da solicitude ou información á que se quere acceder.
 • Enderezo para efectos de notificación.
 • Data e sinatura do solicitante.
 • Calquera documento que acredite a solicitude formulada.

 

Esta solicitude e calquera outro documento anexo poderán enviarse ao seguinte enderezo e/ou correo electrónico:

Enderezo postal: RÚA VISTA ALEGRE 16 CASA CULTURAL BANDEIRA, 36570, BANDEIRA

Correo electrónico: murallondeson@gmail.com

Ligazóns a sitios web de terceros

O Sitio Web pode incluír hipervínculos ou ligazóns que permitan o acceso a sitios web de terceiros distintos de Murallón de Son, polo que non son operados por Murallón de Son. Os titulares destes sitios web terán as súas propias políticas de protección de datos, sendo eles mesmos, en cada caso, responsables dos seus propios ficheiros e das súas propias prácticas de privacidade.

Reclamacións ante a autoridade de control

No caso de que o Usuario considere que existe algún problema ou infracción da normativa vixente na forma en que se están a tratar os seus datos persoais, terá dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante unha autoridade de control, en particular. , no Estado no que teña a súa residencia habitual, lugar de traballo ou lugar da presunta infracción. No caso de España, a autoridade de control é a Axencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es/).

II. ACEPTACIÓN E CAMBIOS A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

É necesario que o Usuario lea e estea de acordo coas condicións sobre protección de datos persoais contidas nesta Política de Privacidade, así como que acepte o tratamento dos seus datos persoais para que o Responsable poida proceder ao mesmo en a forma, durante os prazos e para os efectos sinalados. O uso do Sitio Web implicará a aceptación da súa Política de Privacidade.

Murallón de Son resérvase o dereito a modificar a súa Política de Privacidade, segundo o seu propio criterio, ou motivado por un cambio lexislativo, xurisprudencial ou doutrinal da Axencia Española de Protección de Datos. Os cambios ou actualizacións desta Política de Privacidade non serán notificados expresamente ao Usuario. Recoméndase ao Usuario que consulte esta páxina periodicamente para estar ao tanto dos últimos cambios ou actualizacións.

Esta Política de Privacidade foi actualizada para adaptala ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes. de datos (RGPD) e a Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais.

Separador ondulado

Al seguir navegando se almacenan cookies que permiten que tu experiencia de navegación sea más fluida. Leer másplugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies